UAB Akmuva arrow PASLAUGOS arrow TIR
Spausdinti El. paštas

(LT)

TIR elektroninis pateikimas ir įforminimas                                                                          

TIR knygelės elektroninių duomenų pateikimas išvykimo/išvežimo muitinės įstaigoms, naudojant duomenų apdorojimo technines priemones, vadovaujantis 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiu Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatančiu Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatomis (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 6 tomas, p. 3), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. lapkričio 17 d. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1192/2008 (OL 2008 L 329, p. 1), 454 straipsnio nuostatose :

 

*   elektroninių tranzito deklaracijos duomenų suvedimas;

*   elektroninio pranešimo išsiuntimas muitinei, naudojantis programine įranga, skirta elektroninių 

     duomenų mainams tarp deklaranto, prekių pateikėjo ir kompetentingų muitinės įstaigų;

*   kliento atstovavimas muitinėje, vykdytojo vardu pateikiant tranzito deklaraciją išvykimo įstaigai.

 


(RUS) 

 

 Представление электронных данных по книжке МДП (TIR) 

 

Представление электронных данных по книжке МДП (TIR) с использованием технических средств обработки данных таможенным органам пункта выезда/вывоза, руководствуясь положениями статьи 454 Регламента Комиссии (ЕЕС) № 2454/93 от 2 июля 1993 г., в котором изложены положение о применении Регламента Совета (ЕЕС) № 2913/92 определяющего Таможенный кодекс Сообщества (ОL 2004 гю специальное изданиеб раздел 2,том 6, п. 3)б с последующими изменениямиб внесенными   Регламентом Комиссии (ЕЕС) № 1192/2008 от 17 ноября 2008 г. (OL 2008 гю Л329, п.1)Ж

 

*   Ввод электронных данных по транзитной  декларации

 

*  Направленние электронного сообщения таможне при помощи программного обеспечения,

    предназначеррого для обмера электронными данными между декларантом, предьявителем

    товара и компетентными таможеными органами

 

*  Представительство клиента на таможне с представлением органу пункта выезда транзитной

    декларации от имени исполнителяю

 


(EN)

 

Electronic submission of the data, contained in the TIR book  

 

Electronic submission of the data, contained in the TIR book, with the help of the data processing technical mens to the customs institution in the point of departure/ export as per the provisions of article 454 of the Commission's (EEC) Regulation (EEB) № 2454/93 of the 2-nd July of the year 1993, in which the provisions of the Council's (EEC) Regulation № 2913/92, defining yhe Customs Code of the Community (a special edition of the OL of the year 2004, section 2, volume 6, p. 3) with further amendments, introduced by the Commission's (EEC) Regulations № 1192/2008 of the 17 november of the year 2008 (The OL of the year 2008, s. 329, p. 1) are stated:

 

*   Entry of electronic data as per the transit declaration;

 

*   Referral of the electronic message to the customs with the help of the sorftware, witch is meant for

     exchange of the electronic data between the person, submits the declaration, the bearer of the

     goods and the competent customs bodies.

 

*   Acting on behalf of the clien at the customs, including submission of the transit declaration on behalf 

     of the executor, to the customs bedy in the point of departure.